Systemowe pominanja

 

Windows

Za instalaciju LibreOffice pód Windows musy waš system slědujuce pominanja na hardware a software dopołniś:

 • Wersije Windows: Windows 7 SP1, Windows Server 2008, Windows 8, Windows Server 2012 abo Windows 10
 • Procesor: PC kompatibelny z Pentium (Pentium III, Athlon abo aktualnjejše systemy se dopórucuju)
 • Źěłowy skład (RAM): 256 MB (512 MB se dopórucujo)
 • Twarda plata: Nanejmjenjej 1,5 GB lichego składowańskego ruma
 • Wobrazowka: Rozeznaśe 1024x768 (wuše rozeznaśa se dopórucuju) z nanejmjenjej 256 barwami
 • Java: Za někotare funkcije LibreOffice trjebaśo Java, pśedewšym za Base jo to trěbne. Cytjaśo teke wersijowe informacije wó tom.

Za instalaciju trjebaśo pšawa administratora na licadle.

 

Apple macOS (Mac OS X)

Za instalaciju LibreOffice pód macOS musy waš system slědujuce pominanja na hardware a software dopołniś:

 • Wersija macOS: 10.9 (Mavericks) abo nowšy
 • Procesor: Intel
 • Źěłowy skład (RAM): 512 MB
 • Twarda plata: Nanejmjenjej 800 MB lichego składowańskego ruma
 • Wobrazowka: Rozeznaśe 1024x768 (wuše rozeznaśa se dopórucuju) z nanejmjenjej 256 barwami
 • Java: Za někotare funkcije LibreOffice trjebaśo Java, pśedewšym za Base jo to trěbne. Nejwěcej funkcijow pak Java njetrjeba. Zwětšego se Java južo pśi instalěrowanju Mac OS sobu instalěrujo.

Apple jo zawjadł gatekeeper z wersiju 10.7.5 Mac OS X. Pśi instalaciji móžo to k problemam wjasć. Cytajśo pšosym wersijowe informacije wó tom.

 

GNU/Linux

Principielnje se pśiraźijo, gaby LibreOffice z instalěrowańskimi metodami instalěrował, kótarež se wót wašeje distribucije Linux pórucyli (ako na pśikład pśez Ubuntu Software Center, w paźe Ubuntu Linux). To jo jadnorje nejjadnorjejša wašnja, aby instalaciju dostał, kótaraž jo optimalnje integrěrowana do wašogo systema. Zawěrno, móžo južo pó standarźe we wašom źěłowem systemje Linux wopśimjety byś.

Wersije póbitowane na webboku LibreOffice se togodla jano wót wužywarjow trjebaju, kótarež wósebne pominanja stajaju a za druge njewšedne pady.

Za instalaciju LibreOffice pód Linux musy waš system slědujuce pominanja na hardware a software dopołniś:

 • Kernel Linux: Wersija 2.6.18 abo nowšy
 • Biblioteka GNU-C: Wersija 2.5 abo nowša
 • gtk: Wersija 2.10.4 abo wušy
 • Procesor: PC kompatibelny z Pentium (Pentium III, Athlon abo aktualnjejše systemy se dopórucuju)
 • Źěłowy skład (RAM): 256 MB (512 MB se dopórucujo)
 • Twarda plata: Nanejmjenjej 1,55 GB lichego składowańskego ruma
 • Grafika: X-serwer z rozeznaśim 1024x768 (wuše rozeznaśa se dopórucuju) a z nanejmjenjej 256 barwami
 • Wužywarski pówjerch: Gnome 2.16 abo nowšy, z paketoma "gail 1.8.6" a "at-spi 1.7" (slědny za pódpěranje bźezbariernosći LibreOffice) abo drugi kompatibelny wužywarski pówjerch ako na pś. KDE abo XFCE
 • Java: Za někotare funkcije LibreOffice trjebaśo Java, pśedewšym za Base jo to trěbne. Nejwěcej funkcijow pak Java njetrjeba.