Testowanje - zawěsćenje kwality

Testujśo LibreOffice - cyńśo rozdźěl!

Testowanje softwarowych komponentow LibreOffice jo wažny nadawk a kritiski źěl našych operacijow. Ale dobre nowosći su, až njetrjebaśo techniski wobdarjony abo wuwijaŕ byś, aby pomagał testowaś abo LibreOffice pólěpšowaś. Pśez pisanje gódnotnych zmólkowych rozpšawow, pśewjedowanje wšakich testow a testowanje ranych wersijow LibreOffice móžośo nam pomagaś, kwalitu LibreOffice mimoměrnje pówušyś.

Pišćo zmólkowu rozpšawu

… a rozsuźćo, což cośo cyniś.

Wiki kwalitnego zawěsćenja a kontakt

Kwalitne zawěsćenje w našom wikiju.

Moztrap

Testowe rutiny za testowanje pśichodnych wózjawjenjow.

Bibisect

Systematiske pytanje za zmólkami (engelski).

Testy:

Wopisanje wšych testowych rutinow (engelski).
Regresija
Awtomatiske testy

Sćehńće wuwiwarsku wersiju

…, aby ju za zmólkami testował.