Pódpěra zgromaźeństwa

LibreOffice se wót swójogo zgromaźeństwa wuwija a pódpěra. Jo wjele móžnosćow, aby pódpěru zgromaźeństwa dostał. Jolic sebje profesionelnu pódpěru žycyśo, woglědajśo pšosym k našomu pśisłušnemu bokoju.

 • Funkcija pomocy: Gaž LibreOffice wužywaśo, móžośo kuždy cas z tastu F1 pomoc wuwołaś a za temami pśepytowaś. Mimo togo jo w skóro wšych dialogach tłocašk „Pomoc“, z kótarymž se direktnje pomoc wó danem dialogu wócynja.
  Pomoc dajo se źělona wót głownego programa ako „helppack“ ześěgnuś a instalěrowaś.  Pód Linux źe jo pomoc wósebny pakśik, ale paketowy zastojnik jen zwětšego awtomatiski sobu instalěrujo. Pód MacOS jo pomoc gromaźe z rěcnymi datajami za danu rěc w jadnom pakeśe integrěrowana a instalěrujo se z nimi gromaźe.
 • Dokumentacija (pśirucki): Za wšykne komponenty LibreOffice su dopołne sajźby pśiruckow, kótarež se stawnje aktualizěruju. Wjele kapitlow jo teke nimski. Kapitle w dolnoserbšćinje hyšći njedaju, ale jo wótglědane pśirucki dokumentacije pśełožowaś. Až do togo musyśo se bóžko z nimskimi pśełožkami abo samo z engelskim originalom spokojś.
 • Mailingowe lisćiny: Dotychměst serbskorěcne mailongowe lisćiny njedaju. Ale móžośo nimske mailingowe lisćiny wužywaś. Za wužywarje z problemami jo mailongowa lisćina DE-users (users: engelski za „wužywarje“) prědna adresa. Jo how wjelika licba dobrowólnikow, kótarež wam pśi wšych problemach wokoło LibreOffice pomagaju.
  Jolic měniśo, až sćo namakał zmólku w LibreOffice, móžośo se teke direktnje na mailingowu lisćinu discuss wobrośiś. How su teke dobrowólniki, kótarež pśi zagranicowanju, formulěrowanju a wózjawjanju zmólki w Bugzilla (engelski) pomagaju.

  Oficielna mailingowa lisćina za wužywarje, kótarež pomoc  za LibreOffice pytaju, jo users@global.libreoffice.org. Toś ta lisćina jo za wše wužywarje LibreOffice, nic jano za te nimskego zgromaźeństwa. Ako pla kuždeje mailingoweje lisćiny musyśo ju aboněrowaś, nježli až móžośo powěsć pósłaś. Aby lisćinu aboněrował, pósćelśo proznu powěsć (bźez temy a wopśimjeśa) na users+subscribe@global.libreoffice.org. Dostanjośo ned wótegrono z instrukcijami. Aby lisćinu wótskazał, pósćelśo proznu powěsć na users+unsubscribe@global.libreoffice.org.
 • Archiw mailingowych lisćinow: Wšykne pśinoski mailingowych lisćinow se na Nabble archiwěruju. Móžośo tam archiwy z pomocu pytańskeje funkcije za wěstymi temami pśepytowaś, jolic njejsćo hynźi nic namakał.
 • Ask.LibreOffice : Webbok LibreOffice Ask (direktnje k Ask nimski abo Ask engelski) móžnosć bitujo, pšašanja wó LibreOffice stajiś a zawěsće na nje wótegroniś. Bok jo moderny medium za pšašanja a wótegrona a njama stil klasiskego foruma z dłujkimi diskusijnymi nitkami (threads).
 • Wiki: Wiki jo primarnje medium, z kótarymž se źěło wšakich teamow LibreOffice koordiněrujo. Togodla njejo tak zrumowany ako naše druge dokumentacije. wopśimujo pak wjelgin wjele informacijow, ku kótaremuž maśo pśistup z pytańskeju funkciju.
 • IRC: Jolic pódpěru trjebaśo abo jolic cośo wó powšyknych temach diskutěrowaś, móžośo se z nami pśez IRC (Internet Relay Chat) na kanalu #libreoffice-de (nimski) abo  #libreoffice (engelski) pla freenode.net rozgranjaś. Za wuwijarje softwary dajo kanal #libreoffice-dev.
 • Forumy: Załožba 'The Document Foundation' sama žeden forum za LibreOffice njewobgóspodarjujo. Su pak někotare forumy njewótwisne wót załožby TDF, w kótarychž móžośo pšašanja stajiś. Znate boki namakajośo na wikiboku "Inoffizielle Webseiten zu LibreOffice" (nimski).