Draw

Z Draw móžośo wšykno napóraś, wót jadnoreje skice do kompleksnego plana a bitujo wam samo móžnosć z wobrazami a diagramami komunicěrowaś. Z maksimalneju wjelikosću boka 300 cm raz 300 cm jo Draw ekscelentny paket za napóranje techniskich kreslankow, posterow atd. Z Draw móžośo grafiske objekty manipulěrowaś, je rědowaś, je wurězaś, objekt w 3D wužywaś a wjele wěcej.

Naceŕśo mócne a intuitiwne wuwiśowe diagramy z Draw. Inteligentne zwězowaki wam wólažcuju, wuwiwśowe diagramy, organizaciske diagramy, seśowe diagramy a wjele wěcej napóraś, samo gaž njeby wy był wobdarjony wuměłc. Móžośo swójske „lipate dypki“ za zwězowaki definěrowaś, aby precizne a lažko wóspjetujobne pozicioněrowanje pśewjadł. Měrjeńske linije awtomatiski linearne wótměry wulicuju a zwobraznjuju, gaž kresliśo.

Draw wam zmóžnja, wobraze na wjele wašnjach manipulěrowaś; móžośo samo ceły fotoalbum z nim napóraś. Mimo togo móžośo wobraze do a z pśemóžeceje licby wobrazowych a dokumentowych formatow konwertěrowaś.