Math

Math jo formulowy editor paketa LibreOffice, kótaryž dajo se we wašych tekstowych dokumentach, tabelach, prezentacijach a kreslankach wuwołaś, aby wam zmóžnił, perfektnje formatěrowane matematiske a wědomnostne formule zasajźiś. Waše formule mógu wjeliku wjelarakosć elementow wopśimowaś, wót łamkow, termow z eksponentami a indeksami, integralow a matematiskich funkcijow do njerownicow, rownicowych systemow a matriksow.

Móžośo Math pak ako samostatne nałoženje direktnje ze startnego centruma LibreOffice pak direktnje z drugich nałoženjow Writer, Calc, Impress a Draw startowaś.

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg