Waše nazgónjenja

Maśo pšašanje? Sćo namakał zmólku?

Projekt LibreOffice Project se wjaseli, wót wužywarjow ako wy słyšaś. Waše komentary, zmólkowe rozpšawy nam pomagaju, naše produkty pólěpšyś a jo k nejlěpšej software cyniś, kótaraž jo k dispoziciji! Cośo ...

... pšašanje stajiś

Njewěsćo, což wěsta funkcija LibreOffice cyni? Wobstarajśo se pomoc wót nazgónjonych wužywarjow na sedle Ask LibreOffice (nimski) abo Ask LibreOffice (engelski).

... zmólkowu rozpšawu pisaś

Maśo wěsty problem ako na pśikład wowalenje programa abo źiwne zaźarženje pó aktualizaciji? Pišćo našym wuwijarjam zmólkowu rozpšawu.

... pólěpšenje naraźiś

Wam felujośo funkciju abo mysliśo se, až nowa funkcija by LibreOffice samo pólěpšyła? Dajśo nam wó tom wěźeś!

LibreOffice jo zgromaźeństwo: pśizamkniśo se nam!

Sćo se gdy pšašał, co se ze zmólkoweju rozpšawu stawa, za tym až jo napisana? Cośo zgóniś, Cośo wěźeś, cogodla waša nejlubša funkcija wěcej njefunkcioněrujo? Team QA (zawěsćenje kwality) pśecej dobrowólnikow pyta, kótarež sobu źěłaju.

Namakajośo nas na IRC, mailingowej lisćinje QA a na wikiju.

Njetrjebaśo žedne nazgónjenja. Trjebaśo jano mało znaśow engelšćiny, dokulaž cłonki zgromaźeństwa su z cełego swěta. Jolic licadło a internetny zwisk maśo, sćo k nam wutšobnje witany!

Wužywarje maju teke zagronitosć ...