Calc

Calc jo tabelowy program, kótaryž sćo sebje žycył južo pśecej. Nowacki maju jen za intuitiwny a lažko wuknuś. Profesionelne datowe koparje a licbowe akrobaty se wobšyrne póbitowanje rozšyrjonych funkcijow wusoko  waže. Asistenty mógu wam pomagaś, wobšyrne póbitowanje rozšyrjonych funkcijow wubraś a wužywaś. Abo móžośo pśedłogi z archiwa pśedłogow LibreOffice ześěgnuś, za gótowe rozwězanja tabelowego programa.

Pśedłogi a direktne formatěrowanje nałožowanje fleksibelnych móžnosćow celowego formatěrowanja wólažcuju, inkluziwnje licho wobwjertne wopśimjeśe, pśedłogi, slězyny, ramiki a wjele wěcej. Buźćo tabelowy ekspert wužywajucy pśedłogi ze zatwarjonymi funkcijami, aby mógał do togo pśigótowanu tabelu znowego wužywał a se na njepósrědne źěło koncentrěrował.

Scenarijowy zastojnik analyzu "co gaby ..." z tłocenim na tłocašk zmóžnja. Móžośo na pśikład profitabelnosć za prognoze wusokich, srjejźnych a niskich pśedankow pśirownaś.

Komponenta Solwer Calc wam zmóžnja, optiměrowańske problemy rozwězaś, w kótarychž optimalna gódnota wěsteje tabeloweje cele ma se na zakłaźe wobgranicowanjow wulicyś, kótarež su w drugich celach wopśimjete.

Rozšyrjona technologija DataPilot wulažcujo, daty z pśedewześowych datowych bankow wześ a pótom kśicne tabele napóraś, zespominaś a do wugroniwych informacijow pśetwóriś. Datowe tšugi napšawdnego casa daju se něnto do tabelow a rozpšawow integrěrowaś a do woblicenjow zapśimjeś.

Dokulaž Calc někotare wužywarje pódpěra, móžośo na tabelach zgromadnje dźěłaś. Móžośo tabelu źělić, aby mógli jej druge wužywarje lažko swóje daty pśidaś. Wobsejźaŕ tabele móžo nowe daty z mało kliknjenjami lažko integrěrowaś. Toś ta funkcija zgromadnego źěła pomaga, se wobźěłowańskich konfliktow wobinuś.

Mjaztym až Calc móžo tabele w swójom formaśe OpenDocument (.ods) składujo, móžo wón teke dataje w formaśe Microsoft Excel wócyniś a składowaś, aby luźam pósłał, kótarež muse hyšći produkty Microsoft wužywaś. Jolic pak waše daty maju jano cytajobne byś, to pak na wjele rědach a platformach, móžośo do formata Portable Document Format (.pdf) eksportěrowaś. Calc móžo dataje .xlsx cytaś, kótarež su se napórali z Microsoft Office 2007 za Windows abo Microsoft Office 2008 za Mac OS X.