Wuwijarske wersije

Pśedwersije

How móžośo pśedwersije za testowe zaměry ześěgnuś. Pśedwersije njejsu myslone za produktiwne zasajźenje. Cośo sobu pomagaś? Pšosym cytajśo wersijowe informacije a  woglědajśo se k našomu bokoju za testowarje.

  • Pśedwersija za kodowu liniju 6.2 njejo k dispoziciji
  • Pśedwersija za kodowu liniju 6.1 njejo k dispoziciji

GLĚDAJŚO: Pśedwersije (engelski: Release candidates) wašu eksistěruju instalaciju LibreOffice narownaju!
Aby se togo wobinuł, móžośo paralelnu instalaciju pśewjasć, aby toś tu wersiju testował a z njeju źěłał.

Mało dnjow pśed kóńcnymi wersijami se toś te wersije k dispoziciji stajaju a móžośo je wót našogo serwera ześěgnuś.

Nocne wersije

Nocne wersije su rozšyrjone wuwijarske wersije LibreOffice a su pšawidłowne mjazywersije, kótarež se za testowe zaměry wužywaju. Za nje žedne garantije njedaju.

Ześěgniśo nocne wersije wót toś togo serwera.

Žrědłowy kod

Namakajośo naš žrědłowy kod na git:

  • Clone: $ git clone git://anongit.freedesktop.org/libreoffice/core # (pśepytaś)
  • Clone (http): $ git clone http://anongit.freedesktop.org/git/libreoffice/core.git # slower

Dalšne instrukcije su na toś tom boku. Naše licence namakajośo how.