Windows

Nježli až zachopijośo, pśekontrolěrujśo, lěc waš system Windows systemowe pominanja za LibreOffice dopołnjujo.

Wužywarje pśedewześow a organizacijow: Pšosym woglědajśo k toś tomu bokoju za informacije wó pśewostajenju a migraciji.

Njetrjebaśo do togo instalěrowanu wersiju LibreOffice wótinstalěrowaś. Jolic maśo južo instalaciju LibreOffice, budu se wšykne waše nastajenja wobchowowaś a stara instalacija se jadnorje pśepisajo.

1. Instalěrowańsku dataju LibreOffice ześěgnuś.

Ześěgniśo instalěrowański dataju LibreOffice wót toś togo webboka LibreOffice. Instalěrowańska dataja LibreOffice za Windows wšykne k dispoziciji stojece rěcy wopśimujo, rěcny pakśik njetrjebaśo.

installation_willkommen

Składujśo instalěrowańsku dataju do zarědnika swójeje wólby. Pśejźo k wubranemu zarědnikoju a klikniśo dwójcy na instalěrowańsku dataju. Powitański dialog se wócynijo, kótaryž was napomina, instalěrowański proces startowaś.

Klikniśo na “Weiter”. 

 

2. Wubjeŕśo instalacisku družynu:

Drugi dialog se wócynijo, źož móžośo wubraś, lěc cośo standardnu instalaciju abo swójsku instalaciju, pśi kótarejž móžośo póstajiś, kótare komponenty se źo instalěruju. Jolic standardnu instalaciju cośo („Typisch“), klikniśo na „Weiter“, jolic swójsku instalaciju cośo, klikniśo na „Angepasst“ a pótom na „Weiter“.

installation_typ

 

3. Jolic swójsku instalaciju cośo, móžośo swóje póžedane kompontenty wubraś.

Komponenty mógu module, pśidatne filtry, ale teke rěcne pakśiki byś. Móžośo pótakem rěcne pakśiki wubraś, kótarež maju se instalěrowaś. Engelšćina a rěc wašogo rěcnego systema se pó standarźe wuběratej. Mimo togo se wšykne pšawopisne słowniki pó standarźe wuběraju. Móžośo jano te wubraś, kótarež napšawdu trjebaśo. Móžośo teke njewitane rozšyrjenja wótwoliś. Wubjeŕśo, což trjebaśo, a klikniśo pótom na „Weiter“.

komponenten

 

4. Dajśo LibreOffice k wěsći, lěc cośo dokumenty Microsoft Office pó standarźe wócyniś.

Toś ten dialog se was pšaša, lěc cośo dokumenty Microsoft Office z LibreOffice wócyniś. Pó standarźe toś ta funkcija njejo znjemóžnjona. Jolic cośo LibreOffice wužywaś, aby w pśichoźe dokumenty Microsoft Office wócynił, stajśo kokulku do wšych tśich kontrolnych kašćikow.

Microsoft-Dokumente

 

5. Napórajśo zwězanje na swójom desktopje, aby pótom pókšacował

Pśiducy dialog se was pšaša, lěc LibreOffice ma zwězanje na wašom desktopje napóraś a lěc ma se LibreOffice za systemowy start zacytaś. Pó standarźe co LibreOffice jano zwězanje na desktopje napóraś. Wubjeŕśo, což wy cośo a klikniśo pótom na „Installieren“.

Desktopverknüpfung

 

6. LibreOffice se instalěrujo: 

Instalěrowański proces se něnto zachopina, a gaž jo dokóńcony, se kóńcny dialog pokazujo, aby was informěrował, až LibreOffice jo něnto instalěrowany. Klikniśo na „Beenden“.

Installation-1

 

 

7. LibreOffice jo gótowy!

Gaž instalěrowański proces jo dokóńcony, se kóńcny dialog pokazujo, aby was informěrował, až LibreOffice jo něnto instalěrowany. Klikniśo na „Beenden“. Slědny dialog se zacynijo.

Installation-1