Załožba

Załožba »The Document Foundation« se wót swójich cłonkow nawjedujo a doprědka póra. Jeje misija jo, wuwiśe a projekt LibreOffice pódpěraś a woplěwaś, ako teke jogo reprezentaciju. Móžośo how naš manifest za pśiducy lětźasetk cytaś. Załožba se pśez wšake organy a pśistajone zarědujo:

  • Doglědowaŕska rada (Board of Directors (engelski), krotko „BoD“): BoD załožby jo zagronita za głowne zastojanje projektow a team załožby. Cłonki rady su sudniske a zwenkasudniske zastupniki załožby.
  • Komitej cłonkow (Membership Committee (engelski), krotko „MC“): Misija komiteja cłonkow jo, procowanje wó cłonkojstwo a jogo pónowjenja zastojaś a wólbu doglědowaŕskeje rady doglědowaś.
  • Kuratorium cłonkow (Board of Trustees (engelski)): Kuratorium cłonkow se ze wšych luźi zestaja, kótarež aktiwnje k projektam załožby pśinosuju. Aby was ako cłonk pśipóznali, musyśo kriterije w našych statutach docyniś a se z našym pśistajeńskim formularom (engelski) procowaś.

Su někotare organy, kótarež doglědowaŕskej raźe pomagaju, projekty załožby spěchowaś, ale njejsu formelne organy załožby:

  • Techniski wjeźeński wuběrk (Engineering Steering Committee (engelski), krotko „ESC“) bitujo technologisku orientěrowańsku pomoc pśi strategiskich nastupnosćach a zestaja se hypotetiski z nejlěpšych inženjerow zgromaźeństwa.
  • Pśirada (Advisory Board (engelski), krotko „AB“) forum za organizacije bitujo, kótarež substancielnje minimalnu rowninu financielneje abo drugeje pódpěry bituju, w pśirownanju teje, kótaraž jo se pśez doglědowaŕsku radu póstajiła, aby se z doglědowaŕskeju radu zmakała a ju póraźowała.

Doglědowaŕska rada móžo luźi za administraciju abo za wšedne pśekupowanje załožby pśistajiś.

Projekt LibreOffice

Projekt LibreOffice se pśez zgromaźeństwo a organy załožby »The Document Foundation« wuźaržujo, ako na pśikład Engineering Steering Committee a Board of Directors. Projekt LibreOffice z teamami sobustatkujucych źěła, kótarež wšake nadawki wuwijanja, lokalizěrowanja, designa, wabjenja, testowanja a ekspanděrowanja Libreoffice koordiněruju. Toś te teamy su pśecej za dalšne sobustatkujuce wótwórjone, aby se nam mógli źinsa pśizamknuś.