Impress

Impress jo napšawdu wurědny program za napóranje statkownych multimedijowych prezentacijow. Napóranje a wobźěłowanje stej fleksibelnej, dla rozdźělnych wobźěłowańskich a naglědowych modusow.: Normalny (za powšykne wobźěłowanje, Rozrědowanje (za zastojanje a rozrědowanje wašogo tekstowego wopśimjeśa), Notice (za woglědowanje a wobźěłowanje noticow, kótarež se foliji pśidawaju), Cedlik do ruki (za napóranje papjerowego materiala) a Folijowe sortěrowanje (naglěd folijow ako miniaturki, kótarež wam zmóžnja, swóje folije malsnje namakaś a zastojaś).

Impress ma wobšyrne póbitowanje lažko wužywajobnych kreslańskich a diagramowych rědow, aby wašej prezentaciji stil pśidał a ju zlěpšyś. A pśedewšym, móžośo do swójeje prezentacije z animacijami a efektami žywjenje dychaś. Z rědom Fontwork móžośo atraktiwne 2D- a 3D-wobraze z teksta napóraś. Impress wam zmóžnja, 3D-sceny wuwijaś a kontrolěrowaś, kótarež wjeliku wjelerakosć objektow a komponentow wopśimuju.

Gaž cas jo zdrjały, wašo źěło na wobrazowce prezentěrowaś, maśo mócny prezentaciski modus, kótaryž wam połnu kontrolu wó tom dajo, kak a w kótarem pórěźe se folije zwobraznjuju, aby wy mógał połnu zajmowansć na swój publikum nałožyś (kótare folije maju se pokazaś; manuelne abo pó casu póstajony folijowy pśechad; pokazowak myški widobny abo njewidobny; nawigator widobny abo njewidobny; ...).

Impress někotare monitory pódpěra a pó standarźe sobu dodane rozšyrjenje Presenter Console dajo wam hyšći wěcej kontrole wó wašej prezentaciji, ako na pśikład zamóžnosć, pśeglěd pśiduceje folije wiźeś, waše folijowe notice pokazaś a casowe měritko, prezentacije wóźiś, mjaztym až se publikum aktualnu foliju woglědujo.

Impress ma wobšyrne póbitowanje lažko wužywajobnych kresleńskich a diagramowych rědow, aby wašej prezentaciji stil pśidał a ju zlěpšyś. A wy móžośo samo wěcej casa zažariś, gaž pśedłogi z archiwa pśedłogow  LibreOffice ześěgnjośo.