Chto smy?

LibreOffice se wót zgromaźeństwa (Community) LibreOffice pód kšywom za wše wužytneje załožby »The Document Foundation« (TDF, engelski) wuwija. Nejwěcej cłonkow zgromaźeństwa cesnoamtski statkujo.

Teke cłonki toś togo zgromaźeństwa LibreOffice wužywaju a wěrje, rowno tak ako wy snaź teke, na princip wólnej softwary. Swětodaloko źěłaju zgromadnje we wótwórjonej a kooperatiwnej atmosferje na dalejwuwiśu LibreOffice. Głowne motiwy toś togo źěła su styri wažne wólnosći, zapisane w definiciji wólneje softwary (nimski), a zasady załožby TDF, zapisane w manifesće za pśiducy lětźasetk (nimski).

Smy pśeznanjenja, až wužywarje LibreOffice měli wólnosć měś, softwaru wužywaś, kopěrowaś, rozšyriś, změniś a pólěpšyś. A my wěrimy, až wužywanje LibreOffice měło wěc wólnosći a nic płaśizny byś. LibreOffice se togodla dermo za kuždego za ześěgnjenje k dispoziciji staja. Angažěrujomy se za toś te wólnosći, dokulaž wěrimy, až wóne kuždemu pśistoje.

Jo naš cel, digitalny wótkłon pśewinuś a pótakem kuždemu pśistup k informaciskim technologijam w jogo maminej rěcy zmóžniś a z tym se wobgranicowanjow pśez stwóriśelskopšawniski šćitanu softwaru a datowe formaty wobinuś. Aby se toś te cele dojśpili,

  • jo njewobgranicowany a dermotny pśistup k našomu běrowemu paketoju,
  • pózbuźujomy a pódpěramy, našu softwaru a pśisłušnu dokumentaciju do swójskeje rěcy pśełožowaś,
  • spěchujomy aktiwne wobźělenje pśi napóranju a wuwijanju wótwórjonego standarda z pomocu wótwórjonego a transparentnego pósuźowańskego póstupjenja.

Rowno dokulaž cłonki našogo zgromaźeństwo rozdźělne wósobinske slězyny maju, su nam jich měnjenja wósebnje wažne. Te samske płaśi za transparencu cełkownego wuwijańskego procesa LibreOffice. Ako wuslědk jo LibreOffice šyrjej nałožujobny a za wužywarje pśigódnjejšy a wobgranicowanje na jadnozliwy produkt se wobchada. Wěrimy, až móžo wólna softwara lěpšu kwalitu  a spušćobnosć, pówušonu wěstotu a wětšu fleksibelnosć měś, lěc to jo móžne z pśez awtorstwo šćitaneju softwaru.

Zgromaźeństwo za LibreOffice jo wutšoba projekta. Bźez njogo njeby my resurse měli, aby wuwiśe LibreOffice dalej doprědka spórali. Zagórjetosć a pógóń, kótarejž kuždycki do zgromaźeństwa sobu pśinjaso, wjeźo cesto k wuslědkam, kótarež naše wótcakowanja pśetrjefiju. Projekt bitujo dwanastki wažnych nadawkow; comy was pśepšosyś, se na našom źěle wobźěliś a nam pomagaś, až se LibreOffice pólěpšujo a buźo znatšy a jo k dispoziciji za kuždego.

Wustawki (engelski a nimski) załožby TDF, napórane wót našych cłonkow, jo směrnica našogo źěła. Na toś tom zakłaźe maju se teke nowe cłonki pózbuźiś, se wobźěliś, a to tak, až wobej, zgromaźeństwo a cłonki, z togo profitěrujotej. Z wužywanim licencow Copyleft ako teke GNU Lesser General Public License, Mozilla Public License (engelski) a Creative Commons Attribution-ShareAlike License (engelski), zawězujomy se, pšawa wuwijarjow na softwarje a pšawa awtorow na drugich, zwětšego tekstuelnych wopśimjeśach šćitaś.

Cośo wěźeś, chto jo se južo na projekśe LibreOffice wobźělił? Póglědajśo do lisćiny wósobow, kótarež su dotychměst pśinosowali. Teke wašo mě mógło tam stojaś!

W našych pšawidłach priwatnosći se wopisujo, kak zgromaźeństwo waše wósobinske pšawa šćita a kak załožba TDF ako njekomercielna organizacija nad projektami aki LibreOffice stražujo. Zagronitosći za LibreOffice z kazniski pśedpisanymi pódaśami namakajośo w našom impresumje.