Download icon LibreOffice ześěgnuś
Wubjeŕśo swój źěłowy system: ZEŚĚGNUŚ Torrent, Info
LibreOffice logo7.0.4
Jeli sćo entuziast techniki, jěsny wužywaŕ abo nazgónjony wužywar, jo toś ta wersija něco za was! LibreOffice 7.0.4 wersijowe pokazki

Pśidatne ześěgnjenja:

Trjebaśo drugu rěc?

Wubjeŕśo swój źěłowy system: ZEŚĚGNUŚ Torrent, Info
LibreOffice logo6.4.7
Jolic LibreOffice we wokolinje pśedewześa wužywaśo abo sćo konserwatiwny wužywaŕ, wubjeŕśo pšosym toś tu wersiju.Za pśekupnike wužywanje wuraznje pódpěru wót certificěrowanych partnarjow dopórucujomy, kótareiž teke wersije z dłujkodobneju pódpěru LibreOffice póbituju. LibreOffice 6.4.7 wersijowe pokazki

Pśidatne ześěgnjenja:

Trjebaśo drugu rěc?

SDK a žrědłowy kod

SDK ześěgnuś

LibreOffice_7.0.4_Win_x86_sdk.msi
23 MB (Torrent, Info)

Žrědłowy kod ześěgnuś

Źěłowe systemy

LibreOffice 7.0.4 jo za slědujuce źěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stojece wersije

LibreOffice je w slědujucych wózjawjonych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice jo w slědujucych wózjawjonych pśedwersijach k dispoziciji:

Starše wersije LibreOffice (snaź se njepódpěraju) su w archiwje k dispoziciji

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg