Nowe funkcije

LibreOffice 6.2 nowy opcionalny design wužywarskego pówjercha z mjenim Symbolowy pask (engelski NotebookBar) wopśimujo. Zjadnośujo symbolowe rědki a rědujo je do rejtarkow a pomaga wam, efektiwnjej a malsnjej źěłaś. Woglědajśo se toś to wideo, aby jen w akciji wiźěł a kak móžośo jen wopytowaś:

Gaž we Writer změny w dokumenśe slědujośo, jo wuwjeźenje wjele malsnjejše - pśedewšym we wjelikich dokumentach. Pśidatnje móžośo tabelowe daty direktnje do eksistěrujuceje tabele zasajźiś (město ako objekt, lutny tekst abo nowa tabela). LibreLogo, programěrowański wužywarski pówjerch za grafiski design a kubłanje ma testowanje jadnotkow, pórěźenja kompilowaka a pólěpšenja.

W Calc jo něnto móžno, multiwariatnu regresijnu analyzu z pomocu regresijnego rěda pśewjasć. Wjele dalšnych statistiskich měrow jo we wudaśu analyzy k dispoziciji, mjaztym až datowe pśeglědanje něnto swójske formule pódpěra. Slědkoju jo se nowa funkcija, REGEX, pśidała, aby tekst z pomocu regularnego wuraza filtrowała a jen na žycenje wuměniła.

Gaž animaciju w Impress wobźěłujośo, móžośo něnto pógibowu sćažku změniś, gaž jeje kontrolne dypki śěgnjośo. Teke někotare kresleńske pśedłogi z póśěgom na tekst su se pśidali, a tabelowy pódmeni jo se menijoju Format w Draw pśidał.

W LibreOffice Online, wersiji běrowego paketa za mrokawu, jo se wužywarski pówjerch za mobilne rědy zjadnorił, z lěpšeju reakciskeju zamóžnosću a aktulizacijami za tastaturu na wobrazowce. Mjaztym jo se wěstota pśez awtentifikaciju skśuśiła, kótaraž jo kompatibelna z Vereign, a pśez dokumentowe signěrowanje z noweju signěrowańskeju rědku.

Za dopołnu lisćinu nowych funkcijow w LibreOffice 6.2, glejśo naše wersije informacije.

LibreOffice jo licha software, kótaraž njeby była móžna bźez załožby The Document Foundation a jeje dobrowólnych sobustatkujucych. Za toś to wózjawjenje my by se rady źěkowali wósebnje wuwijarjam, kótarež su naspomnjete swójogo njepśeměrnego źěła a napinanja dla w našych wersijowych informacijach. Teke wy móžośo k LibreOffice a projektoju Document Liberation pśinosowas – glejśo kak móžośo sobu cyniś.