Mailingowe lisćiny

Za co?

Za wuměnu informacijow wužywamy wjeliku licbu mailingowych lisćinow, mjazynarodne ako teke nimsko- abo hynacejrěcne. Nimskorěcne mailingowe lisćiny su dalej dołojce pódane. Lisćina globalnych mailingowych lisćinow namakajośo na našej  mjazynarodnem websedle. Tam se engelski komunicěrujo. Lisćina hynacejrěcnych mailingowych lisćinow su w našom wikiju.

Serbskorěcne (pak dolnoserbske pak górnoserbske) mailingowe lisćiny hyšći njejsu. Serbske zgromaźeństwo Libreoffice ga hyšći njedajo.

Pśizjawiś

Aby se pla mailingoweje lisćiny pśizjawił, pósćelśo mejlku na adresu pódanu pód "Pśizjawjenje". Njetrjebaśo daniž temu daniž powěsćowy tekst zapódaś – njejo pak žeden rozdźěl, jolic weto něco zapódajośo. Cakajśo na wótegrono. Zwětšego měła w běgu mało sekundow dojś, kontrolěrujśo swój postowy kašćik za nowymi powěsćami. Mějśo se pón pó instrukcijach w powěsći.

Wótzjawiś

Instrukcije, kak móžośo se zasej wót mailingoweje lisćiny wótzjawiś, namakajośo we wobkšuśeńskej mejlce ako teke w nogowej smužce kuždeje powěsći, kótaruž wót mailingoweje lisćiny dostawaśo. Za problemy pśi wótzjawjanju smy nadrobne rozpokazanje za wótzjawjenje wót mailingoweje lisćiny k dispoziciji stajili.

Mejlki bźez pśizjawjenja pósłaś

Móžośo teke mejlku bźez pśizjawjenja na mailingowu lisćinu pósłaś. Źiwajśo pak na to, až zwětšego žedno wótegrono na wašo napšašowanje njedostanjośo, dokulaž jo nałog, wótegrona jano na mailingowu lisćinu samu pósłaś. Aby pśekontrolěrował, lěc daju wótegrona na wašo napšašowanje, musyśo do jadnogo z e-mailowych archiwow  (glejśo dalej dołojce) glědaś.

PRIWATNOSĆ

Pšosym źiwajśo na to, až se wopśimjeśe powěsćow, kótarež na naše lisćiny sćelośo, inkluziwnje wašu e-mailowu adresu ako wšykne druge wósobinske daty wopśimjete w mejlce zjawnje archiwěruju a wěcej njedaju se wulašowaś. Wobmysliśo to pšosym pśi pisanju swójich mejlkow.

E-mailowe archiwy

Wšykne mejlki na mailingowe lisćiny se w někotarych systemach archiwěruja: „Archiw“, „Archiw Nabble“ a „Mail-Archiv.com“. Za nimskorěcne mailingowe lisćiny namakajośo wótpowědne wótkaze dalej dokojce pla pódanych mailingowych lisćinow. Archiw Nabble a Mail-Archiv.com dajotej se z pomocu gronidłow za wěstymi temami abo pšašanjami pśepytowaś. Z Nabble, kótaryž jo pódobnje ako forum natwarjony, jo teke móžno, mejlki direktnje na mailingowe lisćiny pósłaś. Oficielne engelskorěcna mailingowa lisćina za wužywarje na Nabble jo Users.

 

Nimskorěcne mailingowe lisćiny

Dołojce pódane mailingowe lisćiny su myslone za nimskorěcne zgromaźeństwo. Komunikacija se tam nimski wótměwa.

 

Za pódpěranje wužywarjow

 

Za diskusije wó projekśe a zgromaźeństwje

 

Za pśipowěźenja a casnikowe informacije

 

Źěłowa lisćina za dolnonimsku pódpěru w LibreOffice

 

Dalšne pokazki

ŽEDNE PŚIDANKI

Pśidanki mejlkow k mailingowej lisćinje se k abonentam lisćinje dalen njepósrědnjaju. Stajśo za toś ten pad dataju zjawnje w interneśe k dispoziciji a pódajśo wótkaz na dataju w swójej mejlce.

NETIKETA

Komunikacija na mailingowych lisćinach se wěste wobchadne formy pomina, tak pomjenjonu netiketu. Na zakłaźe felujucych nonwerbalnych signalow měła komunikacija pśez mjazsobne pócesćenje a zdwórliwosć charakterizěrowana byś. Wěcej wó netikeśe namakajaśo na wšakich bokach w interneśe: Wikipedija, Netplanet, Eschkitai.

Pódawanje wersijowego numera a źěłowego systema

Pódajśo pšosym w swójej mejlce pśi napšašowanjach wó konkretnych funkcijach LibreOffice swój źěłowy system a wersijowy numer LibreOffice.

Zespominanje mejlkow dostaś

Jolic njocośo kuždu jadnotliwu powěsć dostaś, ale jano jaden raz wšednje (pśi wjele mejlkach teke wěcej razow wšednje) zespominanje, móžośo se z wariantu „digest“ na lisćinach zapisaś. Pśipowjesćo za to „-digest“ k normalnej pśizjawjeńskej adresy. Za mailingowu lisćinu „announce“ to by na pś. wóznamjeniło, až musyśo mejlku na adresu announce+subscribe-digest@documentfoundation.org pósłaś.

Pśizjawjenje bźez dostawanja powěsćow

Jolic cośo powěsći na mailingowe lisćiny pósłaś, mimo aby sam powěsći wót tych dostał (na  pś. jolic cośo pśi gózbje pśipowěźenja na lisćiny rozpósłaś, mimo aby jim slědował), móžośo se z wariantu „nomail“ na lisćinach zapisaś. Pśpowjesćo za to „-nomail“ k normalnej pśizjawjeńskej adresy. Za mailingowu lisćinu „announce“ to by na pś. wóznamjeniło, až musyśo mejlku na adresu announce+subscribe-nomail@documentfoundation.org pósłaś.