Co jo LibreOffice

LibreOffice jo mócny běrowy paket; jogo pśeglědny wužywarski pówjerch a jogo wugbałe rědy wašu kreatiwnosć wubuźuju a wašu produktiwnosć pówušuju.
LibreOffice někotare nałoženja wopśimujo, kótarež jen k nejwugbałšemu dermotnemu běrowemu paketoju wótwórjonego žrědła na wikach cynje: Writer, tekstowe pśeźěłanje, Calc, tabelowa kalkulacija, Impress, program za napóranje prezentacijow, Draw, naš program za napóranje kreslankow a diagramow, Base, naš program za datowe banki a Math naš editor za matematiske formule.

Waše dokumenty budu profesionelnje a cysto  wuglědaś, njeźiwajucy na jich zaměr: list, masterske źěło, brošura, financne rozpšawy, marketingowe prezentacije, techniske kreslanki a diagramy.

LibreOffice jo kompatibelny z wjele dokumentowymi formatami ako Microsoft® Word, Excel, PowerPoint a Publisher. Ale LibreOffice hyšći wěcej bitujo: Zmóžnja wam, moderny wótwórjeny standard wužywaś, OpenDocument Format (ODF).

Mimo wjele funkcijow, kótarež tak a tak sobu pśinjaso, dajo se LibreOffice pśez wugbałe funkcije rozšyriś. Wobstarajśo se funkcije a dokumentowe pśedłogi na našych pśisłušnych platformach.

LibreOffice jo licha software wótwórjonego žrědła. Wuwiśe jo wótwórjone za nowe sobustatkujuce a nowe ideje a naša software se kuždy źeń wót wjelikego a zagórjetego zgromaźeństwa wužywarjow testujo a wužywa; teke wy móžośo sobu cyniś a jogo pśichodne wuwiśe wobwliwowaś.

LibreOffice jo naslědnik paketa OpenOffice.org (powšyknje znaty ako OpenOffice), kótaryž ze swójogo boka na StarOffice bazěrujo. Wjele lět wuwiśa jo do software zajšło a jo se južo w swójich rozdźělnych wariantach wót milionow luźi wužywał. Źinsa jo LibreOffice dawno nejaktiwnjejše pókšacowanje kodoweje baze OpenOffice.org, z wózjawjenjami kužde šesć mjasecow a ze stami sobustatkujucymi. Teke LibreOffice wužywa biblioteki z projekta Document Liberation, kótaryž kontrolu slědk do rukow wopśimjeśowych awtorow kłaźo.

 

· Ześěgniśo LibreOffice w swójej rěcy a wuslěźćo, kak LibreOffice móžo wašu kreatiwnosć kuždy źeń znowego wubuźiś!
· Zgóńśo, kak LibreOffice w pśirownanju k Microsoft® Office 2016 wótrěznjo
· LibreOffice jo we wjelgin wjele rěcach k dispoziciji. Wuslěźćo, lěc waša k nim słuša!
· Cytajśo naše wersijowe informacije

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg