Linux

Principielnje se pśiraźijo, gaby se LibreOffice z instalěrowańskimi metodami instalěrował, kótarež se wót wašeje distribucije Linux pórucyli (ako na pśikład pśez Ubuntu Software Center, w paźe Ubuntu Linux). To jo jadnorje nejjadnorjejša wašnja, aby instalaciju dostał, kótaraž jo optimalnje integrěrowana do wašogo systema. Zawěrno, LibreOffice móžo južo pó standarźe we wašom źěłowem systemje Linux wopśimjety byś. Nadrobne informacije namakajośo we wikiju.

Krotko gronjone, móžośo pakety LibreOffice ześěgnuś, kótarež su pśiměrjone na waš pakowański standard (rpm abo deb) abo teke archiw tar.gz za LibreOffice. Musyśo pótom toś te pakety instalěrowaś, nejpjerwjej głowne dataje LibreOffice a pótom pśidatne komponenty ako na pśikład rěcne pakśiki a zatwarjonu pomoc.