Base

Base jo połnogódny wužywarski pówjerch za datowe banki, nacerjony, aby pótrěbnosći šyrokeje kupki wužywarjow spokojł. Ale Base teke pominanja wužywarjow a pśedewześow dopołnjujo a bitujo wót doma gónjaki za někotare daloko rozšyrjone wěcejwužywarske systemy datoweje banki: MySQL/MariaDB, Adabas D, MS Access a PostgreSQL. Mimo togo zatwarjona pódpěra za standardne gónjaki JDBC a ODBC wam zmóžnja, se ze skóro kuždym eksistěrujucym systemom datoweje banki zwězaś.

Base se pó standarźe z połno konfigurěrowaneju relacionalneju datoweju banku HSQL dodawa. Jo idealne rozwězanje za jadnore pótrěbnosći, a za luźi, kótarež lažko rozumliwy, jadnorje wužywajobny system trjebaju: Daty se direktnje w dataji Base składuju, a wy dostawaśo teke pódpěru za płone dBase-dataje. Base staja asistenty k dispoziciji, aby nowackam, kótarež hyšći njejsćo z datowym bankami źěłał, pomagał, tabele, wótpšašowanja, formulary a rozpšawy napóraś a dodawa sajźbu gótowych tabelowych rozwězanjow za pśeźěłowanje załožkow, kupcow, skazankow, zliceńkow a wjele drugich wužytnych wěcow.

Base jo wjele wěcej ako rěd, kótaryž dajo se za samostatne zaměry wužywaś: jo teke perfektnje do drugich nałoženjow LibreOffice integrěrowany: Base móžo daty adresnikow za serijowe listy we Writer z pomocu LDAP-protokola abo wšake adresnikowe formaty k dispoziciji stajiś. Base dajo se teke wužywaś, aby zwězane datowe wobcerki w datajach Calc napórał, za analyzu z pivotowymi tabelami abo ako zakład za diagramy.

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg