Writer

Writer ma wšykne funkcije, kótarež wót modernego, połnogódnego programa za tekstowe pśeźěłowanje a desktopowe publicěrowanje wótcakujośo. Jo jadnory dosć za malsne memo, ale mócny dosć, aby dopołne knigły z wopśimjeśim, diagramami, gronidłowymi zapisami a wěcej napórał. Móžośe se na swóju powěsć koncentrěrowaś, mjaztym až Writer dajo ju wjelicnje wuglědaś.

Waše dokumenty njeby nigda tak derje wuglědali, gaž njeby se z LibreOffice napórali. Móžośo pisma wubraś a nałožyś, kótarež su na wašom licadle, pśedłogi za skóro kuždy źěl swójogo dokumenta nastajiś a pśiměriś. Ze słownikom awtokorektury móžośo pisańske a pšawopisne zmólki ned zawupytnuś. Słownik awtokorektury waš pšawopis kontrolěrujo, mjaztym až pišośo (to dajo so lažko znjemóžniś, gaž to njocośo). Jolic musyśo někotare rěcy w swójom dokumenśe wužywaś, móžo Writer z tym teke wobchadaś.

Asistenty wam wšu procu wóteběra, kótaraž jo trěbna za napóranje standardnych dokumentow ako listy, fakse, dnjowne pórědy a protokole a wólažcuju źěło za kompleksnjejše nadawki ako serijowe listy. Pišćo wěcej eficientnje z awtowudopołnjenim, kótarež móžo wam cesto wužywane słowa a sady naraźiś, aby to z pomocu zatwarjonego pšawopisnego słownika wudopołnił, což sćo zachopił pisaś, gaž wócynjony dokument pśepytujośo. Dokumentowe pśedłogi se pó standarźe sobu dodawaju: njejo trjeba, kompleksne dokumenty napóraś, my wam je dodawamy!