Wěstota

Njeglědajucy na wšykne proce pśi wuwijanju LibreOffice njedaju se wěstotnych problemow dopołnje wobinuś. Take wěstotne źěry se wót wěstotnego teama (nic jano za LibreOffice) wobźěłuju a wót Mitre Corporation (engelski) zastoja. Wopytujomy źěry w LibreOffice tak malsnjeje ako móžno zatkaś.

Namakajośo lisćinu rozwězanych wěstotnych problemow na našom engelskem boku Security Advisories. (engelski: wěstotne warnowanja) Wopisanja wěstotnych problemow su zwětšego mjenjej rozymliwe za lajki. Togodla zwětšego ako wužywaŕ njejsćo zamóžny pósuźiś, lěc problem jo relewantny za was. Móžomy togodla jano powšykne pórucenje daś, LibreOffice pšawidłownje aktualizěrowaś.

Jolic pódpěru pśi wužywanju LibreOffice trjebaśo, kótaraž se na wěstotny problem njepóśěgujo, namakajośo wótpowědne póbitowanja na našom boku Pomoc zgromaźeństwa.

Jolic waš antivirusowy program pśi ześěgnjenju LibreOffice problem k wěsći dawa, jadna se zwětšego wó wopacnu powěsć. Pśekontrolěrujśo pšosym w toś tom paźe ześěgnjenje z drugim antiwirusowym programom a/abo pišćo zmólkowu rozpšawu (engelski: bug report), nježli až wěstotnemu teamoju nadawk dajośo. Rozwažujśo teke wužywanje drugego antiwirusowego programa.

Jolic sćo wěstotny problem spóznał, pśeglědujśo pšosym lisćinu  Security Advisories (engelski), lěc waš problem jo južo znaty. Jolic nic, móžośo se pśez officesecurity@lists.freedesktop.org (engelski pšosym) na produktowy wěstotny team wobrośiś. Dostanjośo z tym nic jano wuwijarje LibreOffice, ale teke zastupniki wjele drugich póbitowarjow softwarowych produktow. Wužywajśo toś tu e-mailowu adresu togodla  napšawdu jano, aby softwarowe wěstotne problemy k wěsći dał.

Zapišćo pšosym pśi wěstotnem problemje slědujuce informacije do swójeje rozpšawy na wěstotny team:

  1. Dokradnu wersiju LibreOffice, w kótarejž jo wěstotny problem nastał.
  2. Źěłowy system, kótaryž wužywaśo.
  3. Jolic móžno, dopokaz (engelski: Proof of Concept), kótaryž problem wobkšuśijo.