Mailingowu lisćinu wótzjawiś

Wótzjawjenje z mailingoweje lisćiny se z prozneju mejlku stawa, t. gr. bźez temy a wopśimjeśa, kótaruž musyśo na wótzjawjeńsku adresu pósłaś. Wótzjawjeńske adrese se wót pśizjawjeńskich adresow jano pśez to rozeznawaju, až słowo „unsubscribe“ słowo „subscribe“ narownujo. Wótzjawjeńske adrese namakajośo za nimskorěcne mailingowe lisćiny na boku mailingowe lisćiny. Na mjazynarodnem boku mailingowych lisćinow su jano pśizjawjeńske adrese pódane; musyśo pótakem tam w adresach „subscribe“ pśez „unsubscribe“ wuměniś.

Wótzjawjenje z mailingowej lisćiny musy se wót was wobkšuśiś. Pó wašej wótzjawjeńskej mejlce dostanjośo wót nas wótegrono, w kótarejž was napominaju, wótzjawjenje wobkšuśiś.

Wótzjawjenje se pśecej za jano jadnu lisćinu stawa. Jolic cośo se z někotarych lisćinow wótzjawiś, musyśo se z kuždeje jadnotliweje lisćiny wótzjawiś.

Jolic se wam njeraźi, se z mailingoweje lisćiny wótzjawiś, sćo w swójej wótzjawjeńskej mejlce

  • wopacnu dostawarsku adresu (= wótzjawjeńsku adresu) wubrał a/abo
  • se waša wótpósłarska adresa wót teje adrese rozeznawa, kótaruž sćo wužył pśi pśizjawjenju.

 

Aby pšawe adrese namakał a pón wótzjawjenje pśewjadł, cyńśo slědujuce:

 

1. Zwěsććo wótzjawjeńsku adresu za swój spócetnje wubrany abonement

Stej dwa typa abonementow, na jadnom boce standardny abonement, pśi kótaremž kužda mejlka se jadna pó jednej na was pósrědnja, a na drugem boce abonement, pśi kótaremž někotare mejlki zespominane w jadnej mejlce na mailingowu lisćinu rozpósćełaju (zwětšego jaden raz na źeń).

  • Jolic su w temje mejlkow, kótarež dostawaśo, rožkate spinki z wóznamjenjenim za danu mailingowu lisćinu wopśimjete, sćo standardny abonement wubrał. Pśikład za nimskorěcnu wužywarsku mailingowu lisćinu: „[de-users]“.
  • Jolic se tema mejlkow, kótarež dostawaśo, z „Digest of“ zachopina a za tym jo e-mailowa adresa daneje mailingoweje lisćiny pódana,  sćo zespominański abonement wubrał. Pśikład za nimskorěcnu wužywarsku mailingowu lisćinu: „Digest of users@de.libreoffice.org“.

Za wobej abonementowej typa dajotej rozdźělnej wótzjawjeńskej adresy. Wubjeŕśo wótzjawjeńsku adresu pó zwěsćonem abonementowem typje a pó wót was aboněrowanej mailingowej lisćinje.

Pśikłada za nimskorěcnu wužywarsku mailingowu lisćinu:

  • w standardnem abonemenśe: users+unsubscribe@de.libreoffice.org
  • w zespominańskem abonemenśe: users+unsubscribe-digest@de.libreoffice.org
2. Zwěsććo wótpósłarsku adresu, z kotrejuž sćo sč pśizjawił.

Pśedewšym jolic někotare e-mailowe adrese wužywaśo, jo móžno, až njejsćo wužył jadnaku wótpósłarsku adresu ako pśi pśizjawjenju. Pó pśizjawjenju du wšykne mejlki lisćiny na wašu wótpósłarsku adresu pśi pśizjawjenju. Aby toś tu adresu zwěsćił, musyśo se głowowe smužki mejlki, kótaruž sćo dostał wót mailingoweje lisćiny, woglědaś. Pytajśo za to w swójom e-mailowem programje za tłocaškom, wótkazom abo menijowym dypkom ako na pśikład „Drobnostki“, „Spócetna powěsć“, „Žrědłowy kod“ abo „Originalna powěsć“. Głowowe smužki wopśimuju zapiski z „Delivered-To“ a/abo „Return-Path“ ako w toś tom pśikłaźe:

Delivered-To: john.doe@example.com
[...]
Return-Path: <users-bounces-1234-john.doe=example.com@global.libreoffice.org>

Pytana e-mailowa adresa namakajośo pak za „Delivered-To:“, resp. zasaźona w „Return-Path“, pśi cymž musyśo „=“ pśez „@“ wuměniś. W pśikłaźe by wótpósłarska adresa pśi pśizjawjenju  „john.doe@example.com“ była.

3. Wótzjawjeńsku mejlku pisaś a wótpósłaś

Pišćo mejlku na wótzjawjeńsku adresu zwěsćonu pód 1. (= adresa dostaśa toś teje mejlki). Tema a wopśimjeśe móžotej proznej wóstaś. Jolic weto něco jo zapisane, se wobej ignorěrujotej. Zawěsććo, až waša e-mailowa adresa zwěsćona pód 2. ako wótzawjeńska adresa za wótjzawjeńsku mejlku wužywa. Wótpósćelśo mejlku. Jolic pśi tom warnowanje dostanjośo, až tema a/abo wopśimjeśe njeeksistěrujo, móžośo jo ignorěrowaś.

4. Wobkšuśenje wótzjawjenja

Krotko za tym až sćo wótzjawjeńsku mejlku wótpósłał (zwětšego pó mało sekundach, móžo pak, pó e-mailowem póbitowarju, teke někotare góźiny traś), dejał wy mejlku dostaś, w kótarejž was napominaju, wótzjawjenje wobkšuśiś. Pśeglědujśo w danym paźe teke waš spamowy zarědnik a druge e-mailowe dochadowe zarědniki. Powěsć na pśikład tak wuglěda:

Subject: Confirm unsubscribe from: users@global.libreoffice.org


Hi, this is the mlmmj program managing the mailinglist

users@global.libreoffice.org

To confirm you want the address

john.doe@example.com

removed from this list, please send a reply to

<long email-address>

Your mailer may automatically reply to this address when you hit
the reply button. [...]

Wótegrońśo na toś tu mejlku, aby swój wótglěd wobkšuśił, se z mailingowej lisćiny wótzjawiś.  Teke how tema a wopśimjeśe trěbnej njejstej. Źiwajśo teke how na to, až wótpósłarsku adresu zwěsćonu pód 2. wužywaśo. Akle za tym až sćowótpósłał toś te wobkšuśenje, sćo z mailingoweje lisćiny wótzjawjony.

Za tym až sćo wótpósłał wobkšuśeńsku powěsć, dostanośo dalšnu powěsć, kótaraž wobkšuśujo, až sćo se napšawdu wušmarnuł a pótakem žedne dalšne powěsći wót wótpowědneje mailingowe lisćiny njedostanjośo.

5. Jolic górjejcne rozpokazanje njefunkcioněrujo

Jolic wšykne waše wopyty, se z mailingoweje lisćiny wótzjawiś, jadnorje njefunkcioněruju, sćelśo pšosym – ako slědnu wudrogu – powěsć na postmaster@documentfoundation.org a pśidajśo slědujuce informacije:

  • lisćiny, z kótarychž cośo se wótzjawiś,
  • e-mailowu adresu, z kótarejž sćo se pśizjawił pla mailingowych lisćinow,
  • a informacije tak nadrobne ako móžno wó problemach, na kótarež sćo starcył.

Pišćo jano na wušej naspomnjonu adresu. Njepišćo na jadnotliwe cłonki teama administratorow, teke nic kopije. Pišćo, jolic móžno, engelski, dokulaž nic wšykne administratory nimski powědaju.

Njenapominjaśo nas pšosym, was ze 'wšych' lisćinow wótzjawiś. Wuźaržujomy wokoło 100 mailingowych lisćinow. Administratoram njejo móžno, wšykne lisćiny za tym pśeglědowaś, lěc sćo tam pśizjawjony.

Jolic, pśi wopyśe se wótzjawiś, sćo dostał mejlki wót systema mailingowych lisćinow, pśidajśo je swójej mejlce abo pósrědniśo je górjejcnej adresy. Móžośo nam teke njewitanu mejlku dalej pósrědniś, aby my mógli ju analyzěrowaś.

Wjeliki źěk za wašu kooperaciju a wódajśo pšosym nastate wobuznosći.

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg