LibreOffice jo intuitiwny a lažko wužywajobny

Za komercielnu pódpěru wokoło LibreOffice, glejśo našu lisćinu wobkšuśonych partnarjow.

 

LibreOffice Stable

Głowny instalaciski program

Wubrane: LibreOffice 7.1.4 za macOS x86_64 (10.10 abo nowšy trěbny) - změniś?

Wersiju 7.1.4 ześěgnuś

260 MB (Torrent, Info)

 

Wobstarajśo se pśełožony wužywarski pówjerch w rěcy Dolnoserbšćina

Trjebaśo drugu rěc?

Móžośo LibreOffice direktnje w swójej rěcy ześěgnuś. Tłocašk dołojce jano wužywarski pówjerch w swójej rěcy ześěgnjo. Jolic njejsćo to hyšći cynił, musyśo głowny softwarowy paket LibreOffice ześěgnuś (górjejce)

Pśełožony wužywarski pówjerch

809 KB (Torrent, Info)

 

SDK a žrědłowy kod

SDK ześěgnuś

LibreOffice_7.1.4_MacOS_x86-64_sdk.dmg
45 MB (Torrent, Info)

Žrědłowy kod ześěgnuś

Źěłowe systemy

LibreOffice 7.1.4 jo za slědujuce źěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stojece wersije

LibreOffice je w slědujucych wózjawjonych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice jo w slědujucych wózjawjonych pśedwersijach k dispoziciji:

Starše wersije LibreOffice (snaź se njepódpěraju) su w archiwje k dispoziciji