LibreOffice jo intuitiwny a lažko wužywajobny

Za komercielnu pódpěru wokoło LibreOffice, glejśo našu lisćinu wobkšuśonych partnarjow.

 

LibreOffice Stable

Głowny instalaciski program

Wubrane: LibreOffice 7.1.0 za Linux x64 (deb) - změniś?

Wersiju 7.1.0 ześěgnuś

187 MB (Torrent, Info)

 

Wobstarajśo se pśełožony wužywarski pówjerch w rěcy Esperanto

Trjebaśo drugu rěc?

Móžośo LibreOffice direktnje w swójej rěcy ześěgnuś. Tłocašk dołojce jano wužywarski pówjerch w swójej rěcy ześěgnjo. Jolic njejsćo to hyšći cynił, musyśo głowny softwarowy paket LibreOffice ześěgnuś (górjejce)

Pśełožony wužywarski pówjerch

657 KB (Torrent, Info)

 

Zatwarjona pomoc LibreOffice w rěcy Esperanto

Trjebaśo drugu rěc?

Pomoc za wužywanje offline

2.6 MB (Torrent, Info)

SDK a žrědłowy kod

SDK ześěgnuś

LibreOffice_7.1.0.2_Linux_x86-64_deb_sdk.tar.gz
18 MB (Torrent, Info)

Žrědłowy kod ześěgnuś

Źěłowe systemy

LibreOffice 7.1.0 jo za slědujuce źěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stojece wersije

LibreOffice je w slědujucych wózjawjonych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice jo w slědujucych wózjawjonych pśedwersijach k dispoziciji:

Starše wersije LibreOffice (snaź se njepódpěraju) su w archiwje k dispoziciji

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg