LibreOffice jo intuitiwny a lažko wužywajobny

Za komercielnu pódpěru wokoło LibreOffice, glejśo našu lisćinu wobkšuśonych partnarjow.

 

LibreOffice Stable

Głowny instalaciski program

Wubrane: LibreOffice 7.0.3 za Windows x86_64 (7 abo nowšy trěbny) - změniś?

Wersiju 7.0.3 ześěgnuś

302 MB (Torrent, Info)

 

Zatwarjona pomoc LibreOffice w rěcy Esperanto

Trjebaśo drugu rěc?

Pomoc za wužywanje offline

3.4 MB (Torrent, Info)

SDK a žrědłowy kod

SDK ześěgnuś

LibreOffice_7.0.3_Win_x64_sdk.msi
23 MB (Torrent, Info)

Žrědłowy kod ześěgnuś

Źěłowe systemy

LibreOffice 7.0.3 jo za slědujuce źěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stojece wersije

LibreOffice je w slědujucych wózjawjonych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice jo w slědujucych wózjawjonych pśedwersijach k dispoziciji:

Starše wersije LibreOffice (snaź se njepódpěraju) su w archiwje k dispoziciji

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg